• Mateřská škola Tábor

    Kapitána nálepky 2393

O nás

Ekologické myšlení dětí

services

Naše škola

Škola je součástí právního subjektu MŠ Tábor, Sokolovská 2417.

Jednopatrová budova naší školy se nachází v klidné lokalitě Pražského sídliště uprostřed rozlehlé a velmi dobře vybavené zahrady.

Naše mateřská škola má 4 homogenní třídy. Třídu „Berušek“„Motýlků“„Rybiček“ a „Kočiček“, která je z organizačních důvodů věkově smíšená.

Kapacita MŠ je 110 dětí. Zřizovatelem tohoto zařízení je město Tábor.

Provozní doba MŠ: Po-Pá 6.00-17.00hod.


Zaměření školy

Naší snahou je podporovat přirozenou zvídavost dětí a vycházet co nejvíce vstříc jejich touze po objevování světa na základě vlastních zkušeností.

Zaměřujeme se na rozvoj ekologického myšlení dětí. Častými vycházkami do přírody vytváříme v dětech úctu a lásku k životnímu prostředí.

Společně jsme vytvořili Školní Vzdělávací Program s názvem “Do mašinky pojďte hned, objevíme celý svět.” V rámci vzdělávání zařazujeme do činností rovněž angličtinu, keramiku, hru na flétnu, logopedickou prevenci a plavecký výcvik. Nad rámec vzdělávání mají rodiče možnost děti přihlásit do tanečního kroužku ATAK či do Anglického kroužku. Naše škola je zapojena do projektu Malý zahradník. Více informací o projektu zde.

Rodičům a dětem nabízíme partnerský přístup, respektující komunikaci a spousta prostoru pro společné aktivity.

Náš tým

Lenka Spálenková

Ředitelka

Jitka Svačinová

Třída Rybičky

Jana Janovská

Třída Kočičky

Stanislava Smolíková

Třída Kočičky

Alena Kosíková

Asistent pedagoga

Petra Bočanová

Třída Motýlci

Iva Bubnová

Třída Motýlci

Milena Hudcová

Třída Berušky

Bohumila Janů

Třída Berušky

Jana Vaňatová

Třída Berušky (chůva)

Renata Poddaná

Rodičovská dovolená

Jana Havelková

Provozní zaměstnankyně

Martina Karbanová

Provozní zaměstnankyně

Jitka Kolářová

Provozní zaměstnankyně

Rozvoj ekologického myšlení dětí
vycházky do přírody a prožitkové učení
Rozpočet a další účetní dokumenty Mateřské školy Tábor, Sokolovská 2417 je zveřejněn na webových stránkách města Tábora.

Aktuality

Co nás čeká

DŮLEŽITÉ !

30. dubna 2020 - 17. května 2020

30. dubna 2020 - 17. května 2020 INFORMACE RODIČŮM! / důležité/ Ředitelka Mateřské školy Tábor, Sokolovská 2417 vydává vzhledem k mimořádné situaci vyhlášení nouzového stavu vládou ČR / důvod COVID- 19/, tato opatření: Provoz Mateřské školy Tábor, Sokolovská 2417- obě pracoviště se na základě rozhodnutí vedení města jako zřizovatele školy od 18.3. 2020 UZAVÍRÁ až do odvolání. Ředitelství mateřské školy vystavuje potvrzení zákonným zástupcům k péči o dítě / ŽÁDOST O OŠETŘOVNÉ/. Kontaktní místo pro vydání kancelář ředitelky školy v Sokolovské 2417 od 8 hodin do 16 hodin, dále potom po předchozí telefonické domluvě. V případě potřeby směřujte veškeré dotazy na tel.číslo 607700734 / Mgr. Jana Janovská/, 739047474 /Lenka Spálenková/, popřípadě písemně na email MŠ mspetrohradska2006@volny.cz nebo mssokolovska@seznam.cz. Dále oznamujeme rodičům, že krizový štáb města Tábor zajistil školské zařízení, které bude pečovat o děti ve věku od 3 do 10 let , jejichž zákonní zástupci pracují jako zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, přičemž v každé takové skupině může být nanejvýš 15 dětí. pro dítě ve věku 3 – 6 let (předškolní děti) . Umístění do této krizové skupiny bylo rozšířeno o další skupinu zákonných zástupců, kteří pracují jako zaměstnanci finančních úřadů, úřadů práce a v sociálních službách. paní Dana Havlíková tel. 778 440 968. pro dítě ve věku 6 – 10 let (školní děti) paní Alena Heršálková tel. 739 570 162 - pro umístění dítěte je nutná telefonická domluva den předem (do 17 hodin) - je možnost umístit dítě v celodenním režimu (24 hodin denně) - tato služba je poskytnuta bezplatně (hradí město Tábor) - pro školní děti v případě přespání doporučujeme vlastní spacák nebo deku - děti musí být zdravé, bez teploty a příznaků nachlazení Doporučujeme sledovat webové stránky školy www.mssokolovskatabor.cz a zřizovatele školy www.tabor cz.eu. V Táboře dne 30.4..2020 Lenka Spálenková

OZNÁMENÍ RODIČŮM

13. května 2020 - 31. května 2020

Oznámení rodičům – znovuotevření mateřské školy. Vážení rodiče, Srdečně vás zdravím z naší mateřské školy a tímto vám oznamuji, že Rada města Tábor schválila na svém jednání dne 11.5. 2020 po dohodě s řediteli škol znovuotevření mateřských škol v Táboře, jejichž je město Tábor zřizovatelem, ke dni 25.5.2020. Otevření provozu MŠ je spojeno stále s mimořádnými epidemiologickými opatřeními a doporučením Ministerstva zdravotnictví v souladu s dokumentem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem “ Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/20.“ / celý dokument je přiložen na webu školy v sekci Dokumenty včetně Čestného prohlášení/. Pro zajištění maximální ochrany zdraví dětí a zaměstnanců školy doporučujeme docházku dětí do MŠ zejména v těch případech, kdy rodiče plní neodkladné pracovní povinnosti nebo se nachází v tíživé sociálně ekonomické situaci. V tomto týdnu / tj. od 12.do 15.5./ zjišťují vaše třídní paní učitelky skutečný zájem a potřebu docházky vašeho dítěte do MŠ, kdy vás žádáme o vaše vyjádření do 18.5.2020. Úplata za vzdělávání – školné nebude inkasováno ani v měsíci květnu 2020, úplata bude hrazena až od měsíce června 2020, kdy dětem , které budou z docházky omluveny a nebudou do MŠ docházet bude automaticky prominuta na 0,-Kč. Děkuji vám za vaši vstřícnost a spolupráci a věřím, že společně mimořádné podmínky při znovuotevření mateřské školy zvládneme. Každý sám za sebe musíme přijmou odpovědnost v zájmu ochrany zdraví svého a svých dětí. Držím vám palce a opatrujte se. Lenka Spálenková, ředitelka školy

DŮLEŽITÉ INFORMACE K OTEVŘENÍ MŠ 25.5.2020

21. května 2020 - 30. května 2020

AKTUÁLNÍ INFORMACE KE ZNOVUOTEVŘENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO RODIČE A DĚTI PŘI NÁSTUPU DO MŠ OD 25.5.2020 1. Při prvním vstupu do MŠ předložit písemné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit. 2. Dítě je doprovázeno pouze jednou dospělou osobou, která se v prostorách MŠ pohybuje vždy v roušce, po dobu nezbytně nutnou ( zejména předání, vyzvednutí dítěte). Při vstupu do objektu použijí dezinfekci. 3.Současně je nutno ze strany rodičů minimalizovat shromažďování osob před školou. 4. V prostoru šaten, je povolen vstup pro doprovod dítěte a je omezen na co možno nejkratší dobu - je řízeno tak, aby se v šatně vyskytovaly naráz maximálně 2 děti s doprovodem. 5. Je zakázáno vnášet osobní hračky dětí 6. Při vyzvednutí dítěte ze školky nezůstanou v prostorách šatny žádné osobní věci s výjimkou uloženého náhradního oblečení a toto musí být uloženo v obalu. 7. Každé dítě bude mít samostatný uzavíratelný igelitový sáček na roušku, se kterou do školky přišlo rodič zajistí, aby dítě mělo v uzavíratelném sáčku se jménem dítěte čistou roušku pro případ podezření na možnou nákazu. 8. Neprodleně po přezutí, převlečení a příchodu do třídy si děti musí důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem. Mytí probíhá zpravidla pod dohledem pedagogického pracovníka. Nevstupujte do umýváren, zůstaňte v šatně. 9. Na toaletách a umývárně se používají jednorázové papírové ručníky. 10. Pro pobyt dětí venku bude využívána pouze školní zahrada. Pro hygienu pitného režimu doporučujeme pro každé dítě vlastní plastovou nádobu s uzávěrem, kterou si děti přinesou z domova. 11. Stravování dětí je zajištěno v běžném režimu, při vydávání jídel je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla. Děkujeme za dodržování. Vaše mateřská škola.

prázdninový provoz Info

2. června 2020 - 16. června 2020

Prázdninový provoz MŠ / informace na web /. Letošní prázdninový provoz proběhne dle naplánovaného harmonogramu ve spolupráci se zřizovatelem školy městem Tábor/ na webu školy v sekci Dokumenty - Ostatní - „Prázdninový provoz léto 2020“. Naše mateřská škola jako právní subjekt se uzavře od středy 01.7.2020 do pátku 24.7.2020. Prázdninový provoz bude nejprve zahájen na pracovišti MŠ Kpt. Nálepky 2393 tj. od 27.7. do 07.8.2020 a bude pokračovat od 10.8. do 21.8.2020 na pracovišti MŠ Sokolovská 2417. Od 24.8. do 31.8.2020 budou otevřena již obě pracoviště ještě v režimu prázdninového provozu. Přihlášky na prázdninový provoz podávejte do 12.6.2020. Vzhledem ke čtyřtýdennímu přerušení provozu MŠ bude při zahájení prázdninové docházky dítěte od zákonných zástupců vyžadováno Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. / formulář ke stažení na webu školy v sekci Dokumenty – Ostatní – Čestné prohlášení/. Nový školní rok bude zahájen v úterý 01.9.2020. Bližší informace vám poskytneme na tel. čísle 381232676 /kancelář ředitelky školy/ nebo 381232617 / odloučené pracoviště MŠ Kpt. Nálepky 2393 p. Jana Janovská, zástupkyně ředitelky/.

Podporujeme přirozenou zvídavost
a touhu po objevování


Zůstaňte s námi v kontaktu


Kontakty

Mateřská škola Tábor, Sokolovská 2417

Adresa:

Mateřská škola Tábor
Sokolovská 2417, 390 03 Tábor

Telefon:

Ředitelka školy: Lenka Spálenková
Pevná linka do kanceláře: 381 232 676

Pevná linka do tříd: 381 232 774
Email: mssokolovska@quick.cz
Email: mssokolovska@seznam.cz
IČO: 75001179
IZO: 663000301
ID datové schránky: uw9k2b2
Provozní doba MŠ: Po-Pá 6:00 - 16:15 hod.

Odloučené pracoviště Kpt. Nálepky

Adresa:

Mateřská škola Tábor
Kpt. Nálepky 2393, 390 03 Tábor

Telefon:

Pevná linka: 381 232 617
(Kancelář zastupující ved. učitelky Jany Janovské)
Email: mspetrohradska2006@volny.cz
Provozní doba MŠ: Po-Pá 6:00 - 17:00 hod.

Školní jídelna

Školní jídelna - výdejna

Sokolovská 2417, 390 03 Tábor

Telefon:

Pevná linka: 381 233 822
Email: jidelnamstabor@seznam.cz